Overview

Overview: FPT Activity log là giải pháp giúp người dùng quan sát được “Ai đã thực hiện thao tác gì, vào thời gian nào, ở tài nguyên nào?” bằng cách lưu lại lịch sử thao tác trên hệ thống điện toán đám mấy doanh nghiệp. Tính năng này được bật mặc định trên các VPC doanh nghiệp sử dụng.

Last updated