1. Tạo subnet

Bước 1: Trên Networking menu, chọn Subnets.

Bước 2: Tại trang Subnet Management page, chọn Create.

Bước 3: Cấu hình subnet theo nhu cầu với các trường thông tin sau:

  • Name: Nhập tên subnet sao cho dễ quản lý nhất.

  • CIDR: Nhập một dải mạng CIDR mong muốn được sử dụng. Hệ thống sẽ kiểm tra xem dải mạng này có bị trùng, khả dụng hay không. Trong trường hợp sử dụng được, hệ thống sẽ hiển thị thêm số lượng IP address có thể sử dụng được.

Note: Để tạo Subnet có Static IP Pool, chọn Advanced settings, nhập dải IP được sử dụng cho VM khi tạo trong network tại mục Static IP Pool. Ex: 112.0.0.2 - 112.0.0.100 (Dải IP cần nằm trong Subnet CIDR được tạo).

Bước 4: Chọn Create.

Hệ thống sẽ kiểm tra tài nguyên và tiến hành quá trình khởi tạo subnet mới. Người dùng sẽ thấy subnet mới tạo xuất hiện trong bảng quản trị subnet. Kiểm tra thông tin subnet trên bảng quản trị. Mỗi subnet sẽ được hiển thị thông tin đầy đủ về tên, dải CIDR, thời gian tạo.

Last updated