3. Xem chi tiết role

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn IAM > Roles. Hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.

Bước 2: Bấm vào role trên danh sách các role trên hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị role chi tiết.

Last updated