2. Xem chi tiết Database

Bước 1: Trên Menu chọn Database. Màn hình Database Management hiển thị danh sách các Database và các thông tin cơ bản.

Bước 2: Click vào một Database muốn xem thông tin chi tiết. Hệ thống hiển thị trang Database Details.

Tại tab Overview, các thông tin hiển thị bao gồm:

  • Info Common: Hiển thị các thông tin cơ bản về Database bao gồm Cluster-Id, Cluster Name, Database Type, Version, Network, Status, Is Cluster

  • Monitor: Monitor Status trạng thái Enable/Disable

  • User and Database: Username (Tên đăng nhập vào hệ thống Monitor), Password (Password đăng nhập vào hệ thống Monitor), Monitor Dashboard (Link đến trang Monitor Dashboard).

  • Nodes config: Hiển thị các thông số của Node bao gồm vCPU, RAM, Node Core, Disk Size

  • Backup schedule: Hiển thị trạng thái backup

Tại tab Virtual machines, hiển thị danh sách các vitual machines của Database như dưới đây bao gồm tên node, role là master/slave, configuration, status, created at.

Khi click vào từng node sẽ xem được thông tin chi tiết của Node như sau:

Để quay lại màn hình Database Management, chọn Back.

Để làm mới/reload trang, chọn Refresh.

Last updated