2. Xem và quản lý danh sách role

Đăng nhập vào Portal, chọn IAM > Roles. Hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management. Người dùng có thể xem danh sách các role trên hệ thống.

Last updated