Links
Comment on page

4. Khởi tạo folders để quản lý object

Người dùng có thể khởi tạo thêm các folder để nhóm các objects lại với nhau, hỗ trợ quản lý các object.
Bước 1: Ở trang Bucket details, chọn New Folder. Một hộp thoại sẽ hiển thị, hướng dẫn người dùng đặt tên cho folder mới.
Bước 2: Tại hộp thoại New Folder, người dùng thực hiện cấu hình Name cho folder.
Note: Tên của các folder trong cùng một bucket phải là duy nhất, không được trùng nhau.
Bước 3: Chọn Create.
Sau khi hệ thống tạo thành công, người dùng sẽ nhìn thấy folder mới tạo và có thể quản lý object trong folder đó.