4. Khởi tạo folders để quản lý object

Người dùng có thể khởi tạo thêm các folder để nhóm các objects lại với nhau, hỗ trợ quản lý các object.

Bước 1: Ở trang Bucket details, chọn New Folder. Một hộp thoại sẽ hiển thị, hướng dẫn người dùng đặt tên cho folder mới.

Bước 2: Tại hộp thoại New Folder, người dùng thực hiện cấu hình Name cho folder.

Note: Tên của các folder trong cùng một bucket phải là duy nhất, không được trùng nhau.

Bước 3: Chọn Create.

Sau khi hệ thống tạo thành công, người dùng sẽ nhìn thấy folder mới tạo và có thể quản lý object trong folder đó.

Last updated