8. Xem chi tiết instance details

Bước 1: Truy cập vào trang Instance details bằng cách chọn tên instance tương ứng trên bảng quản trị Instance Management.

Bước 2: Kiểm tra thông tin chi tiết của instance bao gồm host name, cấu hình (Ram, CPU, Storage), Operating systems, địa chỉ Private IP, địa chỉ Public IP (nếu có), trạng thái hoạt động (tắt/bật/suspended).

Ngoài ra, trong trang Instance details, người dùng còn có thể cấu hình, theo dõi chi tiết các thông tin khác trên sub menu như:

  • Enable floating IP: Gán một Public IP cho máy ảo để có thể đi ra ngoài mạng internet.

  • Instance Monitoring: Theo dõi tiến trình hoạt động, mức độ sử dụng tài nguyên CPU, RAM, tốc độ đọc/ghi của ổ cứng instance theo giờ/ngày/tuần.

  • Instance storage: Theo dõi, chỉnh sửa các ổ cứng local storage và các storage disk gắn ngoài của instance.

Last updated