2. Xem objects bên trong bucket

Bước 1: Ở trang Object Storage Management, truy cập vào và xem nội dung của từng bucket bằng cách chọn tên bucket tương ứng trên bảng quản trị.

Người dùng sẽ được dẫn vào trong trang Bucket details, tại đây sẽ xem được các folder, các objects hiện tại có trong bucket. Các thông tin liên quan của từng object bao gồm:

  • Size: Kích thước của object file.

  • Last modified: Thời gian gần nhất người dùng thao tác với object này (edit, set file permission, upload)

Người dùng còn có thể bắt đầu các thao tác quản lý objects khác như upload, download objects, thay đổi thông tin các objects, set permission phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Last updated