1. Truy cập VPC Activity Log

Overview: VPC activity log giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu về lịch sử các thao tác người dùng đã thực hiện trên toàn bộ các tài nguyên thuộc VPC theo thời gian thực.

Sau khi truy cập vào trang Activity logs trên thanh công cụ, người dùng có thể tiến hành tra cứu, kiểm tra chi tiết các thao tác đã được thực hiện trên tài nguyên của VPC với những thông tin được cung cấp gồm:

  • Users: Hiển thị dưới dạng email của user. Đây là user đã thực hiện thao tác lên tài nguyên vào thời điểm ghi chú.

  • Description: Thông tin mô tả về thao tác người dùng ghi chú đã thực hiện lên trên tài nguyên (tạo thêm tài nguyên, xóa tài nguyên, chỉnh sửa thông tin cấu hình,...)

  • Item name: Tên tài nguyên ảnh hưởng bởi thao tác được ghi chú. Khi nhấp chuột vào, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang quản lý thông tin chi tiết của tài nguyên đó.

  • Type: Phân loại tài nguyên bị ảnh hưởng bởi thao tác được ghi chú. Khi nhấp chuột vào, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang danh sách quản lý của loại tài nguyên đó (Instance, Floating IP, Storage disk)

  • Date & Time: Thời gian thực hiện thao tác được ghi chú.

Last updated