4. Chỉnh sửa nhóm người dùng

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn IAM > User Groups. Hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management.

Bước 2: Chọn action Edit của user group trên danh sách các group trên hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị trang chỉnh sửa.

Bước 3: Thay đổi thông tin user group và chọn Update. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin user group.

Last updated