Links

Elastic Compute

Các thông số về instance:
 • Name: Tên instance để quản lý nhất. Đây cũng sẽ là tên host name của instance.
 • Flavor: Hệ điều hành máy ảo instance đang sử dụng.
 • Type: Cấu hình CPU, RAM của máy ảo.
 • Local Storage: Các ổ cứng local của máy ảo hiện tại.
 • Private IP: Private IP của instance trong VPC network
 • Security Policy: Cấu hình tốc độ, loại disk, phương thức mã hóa cho ổ đĩa lưu trữ.
 • Size: Tăng giảm dung lượng hoặc để dung lượng mặc định, mặc định sẽ là 40GB.
Instance status:
 • Pending: Đang khởi tạo, thực hiện các tác vụ khác.
 • Running: Máy ảo đang bật, chạy ổn định.
 • Suspended: Máy ảo đang ở trạng thái suspend.
 • Stopped: Máy ảo đã được tắt.
 • Deleting: Máy ảo đang được xóa.