Elastic Compute

Các thông số về instance:

 • Name: Tên instance để quản lý nhất. Đây cũng sẽ là tên host name của instance.

 • Flavor: Hệ điều hành máy ảo instance đang sử dụng.

 • Type: Cấu hình CPU, RAM của máy ảo.

 • Local Storage: Các ổ cứng local của máy ảo hiện tại.

 • Private IP: Private IP của instance trong VPC network

 • Security Policy: Cấu hình tốc độ, loại disk, phương thức mã hóa cho ổ đĩa lưu trữ.

 • Size: Tăng giảm dung lượng hoặc để dung lượng mặc định, mặc định sẽ là 40GB.

Instance status:

 • Pending: Đang khởi tạo, thực hiện các tác vụ khác.

 • Running: Máy ảo đang bật, chạy ổn định.

 • Suspended: Máy ảo đang ở trạng thái suspend.

 • Stopped: Máy ảo đã được tắt.

 • Deleting: Máy ảo đang được xóa.

Last updated