1. Cấu hình S3 Browser

Lưu ý: Để thực hiện thao tác này, trước hết người dùng cần:

Bước 1: Khởi động ứng dụng S3 Browser, chọn Accounts > Add new account trên menu của ứng dụng. Một hộp thoại mới sẽ hiển thị.

Bước 2: Người dùng cấu hình các thông số:

  • Display name: Tên hiển thị của account muốn tạo

  • Account Type: Chọn S3 Compatible Storage

  • REST Endpoint: Thông tin đường dẫn S3 endpoint người dùng đã có

  • Access Key ID: Thông tin của Access key đã được người dùng tạo và xác nhận

  • Secret Access Key: Thông tin của Secret key tương ứng của access key trên

Bước 3: Chọn Add new account.

Nếu khởi tạo thành công, S3 Browser sẽ hiển thị chi tiết các bucket, các objects của người dùng. Người dùng có thể sử dụng dịch vụ FPT Object Storage như bình thường thông qua S3 Browser.

Last updated