2. Gắn storage disk vào instance

Bước 1: Trên bảng quản trị Storage Disk Management, trong phần Actions của disk tương ứng, chọn Attach.

Bước 2: Một hộp thoại thông báo mới sẽ hiện lên. Chọn instance muốn gắn storage disk > Chọn Attach.

Last updated