High Capacity Storage

Overview: High Capacity Storage cung cấp nền tảng file storage cho khách hàng với khả năng sử dụng linh hoạt/đơn giản (tiêu chuẩn chung của hầu hết hệ điều hành NFS/SMB/CIFS protocol), dễ dàng mở rộng từ vài GB đến hàng TB, được quản trị hoàn toàn (fully managed), được sử dụng với dịch vụ FPT Elastic Compute, truy cập từ on-premises hoặc làm persistent storage cho container. Khả năng mở rộng dung lượng lớn theo nhu cầu, mở rộng (scale up) linh hoạt, không làm gián đoạn dịch vụ kết hợp với việc quản lý truy cập đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu.

Dịch vụ được cung cấp trên cả 2 region (HN – HCM) với các ưu điểm:

  • Khả năng khởi tạo dịch vụ lưu trữ giao thức NFSv4 một cách nhanh chóng và tùy biến về dung lượng.

  • Khách hàng chỉ cần mount vào hệ điều hành và sử dụng được ngay.

  • Mở rộng dung lượng nhanh chóng và không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

  • Khả năng Read/Write nhiều dịch vụ có thể sử dụng đồng thời cho nhiều instance.

  • Tính năng ACL người quản trị cấu hình cho phép hoặc cấm truy cập đến mount point.

  • Tích hợp với hệ thống quản lý AuthN/Z (LDAP, Active Directory, Kerberos) để phân quyền user tương tự các thiết bị NAS.

  • Khả năng Snapshots dữ liệu cho việc phục hồi hoặc clone ra dữ liệu mới.

  • Hỗ trợ Container Storage Interface (CSI) khởi tạo Persistent Volume cho K8S.

Last updated