1. Kích hoạt dịch vụ container registry

Lưu ý: chỉ những User là owner của tenant thì mới có quyền kích hoạt dịch vụ FPT Container Registry.

Trên menu chọn Container Registry > Chọn Active để kích hoạt dịch vụ FPT Container Registry.

Người dùng click vào icon help để lấy thông tin hướng dẫn về login, tag và push image.

Last updated