Quản lý Security Rule Sets

Ngoài bộ core rule sets của FPT Cloud WAF cung cấp, người dùng có thể tùy chỉnh bộ rule set tùy chỉnh trong quá trình vận hành máy chủ WAF

Để thêm mới một rule set tùy chỉnh, quản trị viên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn Security Rule Sets tại menu để mở màn hình quản lý Security Rule Sets

Bước 2: Nhấn Create Security Rule Set để mở màn hình thêm mới Rule Set và điền các thông tin bắt buộc sau:

  • Clone From: Chọn rule set mà quản trị viên muốn clone và chỉnh sửa.

  • Name: Tên rule mới.

  • Version: khai báo version cho rule

  • Description (không bắt buộc): thêm mô tả nếu có.

Bước 3: Chọn Create Security Rule Set để lưu và hoàn tất cấu hình/thêm mới một Rule.

Bước 4: Nhấn Create Rule để người dùng thêm mới Rule cho Rule Set và điền các trường thông tin sau:

  • File: Đặt tên cho rule.

  • Rule ID

  • Status: Enabled/Disabled

  • Content: Thêm nội dung cho rule.

  • Description: Thêm mô tả cho rule nếu có.

Lưu ý: ID của các rule content được đặt trong khoảng từ 5.000.000 đến 5.999.999

Last updated