2. Chỉnh sửa Recipient

Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal.

Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Recipients.

Bước 3: Chọn tên Recipient

Bước 4: Chỉnh sửa thông tin > Chọn Update.

Last updated