Command Reference

How To Use FCI, the Official FPT Smart Cloud Command-Line Client

Cách sử dụng FCI, Ứng dụng dòng lệnh FPT Smart Cloud chính thức

Bảng điều khiển dựa trên trang console của FPT Smart Cloud cung cấp giao diện trỏ và nhấp để quản lý máy ảo. Tuy nhiên, bạn có thể thích một công cụ dòng lệnh hơn nếu bạn có nhiều máy để quản lý, cần quản lý các máy ảo từ thiết bị đầu cuối mà không có màn hình đồ họa có sẵn hoặc có các tác vụ sẽ được hưởng lợi từ giao diện có thể tập lệnh.

fcilà ứng dụng dòng lệnh FPT Smart Cloud chính thức.

Bước 1: Tải về và cài đặt môi trường:

Window:

Tải file về theo đường dẫn bên dưới.

https://s3-sgn09.fptcloud.com/cli-production/release/fci-windows-amd64-latest.tar.gz

Hoặc chạy lênh:

Invoke-WebRequest Invoke-WebRequest https://s3-sgn09.fptcloud.com/cli-production/release/fci-windows-amd64-latest.tar.gz

Tiếp theo giải nén theo tệp bằng cách chạy:

Expand-Archive -Path ~\fci-0.75-windows-amd64.zip

Cuối cùng, mở trong PowerShell được mở bằng Run as Administrator , hãy di chuyển tệp fci vào một thư mục chuyên dụng và thêm nó vào đường dẫn hệ thống bằng cách chạy:

New-Item -ItemType Directory $env:ProgramFiles\fci\
Move-Item -Path ~\fci-0.75.-windows-amd64\fci.exe -Destination $env:ProgramFiles\fci\
[Environment]::SetEnvironmentVariable(
  "Path",
  [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path",
  [EnvironmentVariableTarget]::Machine) + ";$env:ProgramFiles\fci\",
  [EnvironmentVariableTarget]::Machine)
$env:Path = [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","Machine")

MacOS:

Tải file về theo đường dẫn bên dưới

https://s3-sgn09.fptcloud.com/cli-production/release/fci-darwin-amd64-latest.tar.gz

Tiếp theo giải nén các tệp. Hãy chạy:

$ unzip fci-bundle.zip

Chạy chương trình cài đặt:

$ sudo ./fci-bundle/install -i /usr/local/usr/local/bin/fci

Linux:

Tải file về theo đường dẫn bên dưới.

https://s3-sgn09.fptcloud.com/cli-production/release/fci-linux-amd64-latest.tar.gz

Tiếp theo, giải nén các tệp. Ví dụ, để làm như vậy bằng cách sử dụng tar, hãy chạy:

tar -xvf fci-0.0.75-linux-amd64.tar.gz

Cuối cùng, di chuyển tệp fci vào đường dẫn của bạn bằng cách chạy:

sudo cp fci /usr/local/bin/
sudo chmod +x /usr/local/bin/fci

Bước 2: Tạo token trên trang console unify portal để xác thực tài khoản

Tạo mã để xác thực và cho phép tài khoản quyền truy cập vào tài khoản. Chuỗi mã chỉ được hiển thị và sử dụng một lần, vì vậy hãy lưu nó ở nơi an toàn.

Tiếp theo sẽ có cả thông tin về VPC ID và Tennant ID

Bước 3: Sử dụng token và VPC ID để cấp quyền truy cập vào tài khoản

Sử dụng token API bằng cách

fci auth init --context <NAME>

Ngoài ra hệ thống cho phép chuyển đổi giữa nhiều tài khoản được xác thực.

fci auth list
fci auth switch --context <NAME>

Bước 4: Xác thực rằng fci đã hoạt động

Sau khi xác thực và hiển thị trạng thái ok, fci đã có thể sử dụng, có thể xem lại tài khoản bằng cách:

fci account get

Nếu thành công thì sẽ có hiển thị ra như sau:

Email         UserName        FirstName  LastName  Status  Id
[email protected]  [email protected]  infra    1      ACTIVE  e3f60998-e6dc-43f8-b1f0-0c75e77495b1

Sau đó bạn có thể thực hiện tạo 1 máy ảo bằng cách chạy câu lệnh sau:

fci compute instance create abc --image-id cb15bbeb-faf9-4965-ac0a-6ed71404c240 --size-id b4954cc1-5429-48d9-847a-d14463e16aa1 --storage-id 62e7e161-eb26-4927-b195-49fd1a4bfe91 --subnet-id 8001b5c7-a40b-43c3-9d55-a1522f590a5d --password Aa@123456789

Đầu ra của câu lệnh đó với một máy ảo mới sẽ là:

ID                   Name          Memory  VCPUs  GuestOS         Private IP    Public IP    Subnet         Status    Created At       Platform  VPC UUID
9bd67b5a-6836-4d50-986a-460a226e2d4b  ab           1024   1    Ubuntu Linux (64-bit)  172.16.10.235           network-01-blv6ek27  POWERED_ON  2022-06-15T07:35:14        0296d431-dc3e-4395-8eaf-e29b665c9804

Có thể thực hiện xóa máy ảo đó bằng cách:

fci compute instance-action delete <instance id>

Last updated