3. Kiểm tra IP Outbound address

Trong trang Floating IP Management > Chọn tab Outbound Address. Người dùng có thể xem thông tin sau:

  • Instance: Tên của phiên bản đã tạo

  • Status: Trạng thái của Instance liên quan.

  • Private IP: IP riêng tự động được gán hoặc tùy chỉnh trong quá trình tạo phiên bản.

  • Outbound address: Theo mặc định, mọi phiên bản sẽ có địa chỉ IP của VPC là outbound address. Khi được kết nối với Floating IP, outbound address sẽ là Floating IP đã được kết nối.

Last updated