3. Upload objects lên bucket

Bước 1: Ở trang Bucket details, chọn Upload Object. Một giao diện khác sẽ hiển thị.

Bước 2: Chọn object files để upload > Chọn Upload.

Object files đã chọn sẽ được upload và khi hoàn thành, sẽ hiển thị ở bên trên Object Storage Management page. Mặc định các object files được upload sẽ có permission là Private.

Last updated