Links
Comment on page

3. Upload objects lên bucket

Bước 1: Ở trang Bucket details, chọn Upload Object. Một giao diện khác sẽ hiển thị.
Bước 2: Chọn object files để upload > Chọn Upload.
Object files đã chọn sẽ được upload và khi hoàn thành, sẽ hiển thị ở bên trên Object Storage Management page. Mặc định các object files được upload sẽ có permission là Private.