Quản trị máy chủ WAF với WAF Dashboard

Sau khi người dùng khởi tạo thành công máy chủ WAF trên FPT Cloud Portal, hệ thống sẽ tự động sinh ra đường dẫn đến trang quản trị máy chủ WAF riêng biệt

  • Người dùng chủ động đăng nhập vào WAF Dashboard để cấu hình kết nối tới các website của mình

  • Máy chủ WAF được tạo sẽ nằm trong tenant của bạn sau khi người dùng cấu hình kết nối tới website.

  • Truy cập của người dùng cuối được định tuyến qua gateway của bạn, sau đó đến máy chủ WAF để phân tích và phân loại request rồi mới đến web server.

Last updated