Quản lý Recipient

Recipient là người nhận thông báo trên hệ thống FPT Alert. Tenant Owner có thể tạo và quản lý danh sách các Recipient đã được tạo trên hệ thống tại màn hình danh sách Recipient.

Người dùng truy cập trang Alert, chọn tab Recipients để xem danh sách Recipient được tạo.

Last updated