Overview

FPT Cloud Guard - Alert cho phép khách hàng khởi tạo cảnh báo cho các dịch vụ của FPT Cloud (Instance, Load Balancer, Autoscaling, Object Storage, Kubernetes, Database,...), hỗ trợ cấu hình gửi cảnh báo qua nhiều kênh (Email, Webhook, Telegram, Slack, SMS, Call,...) giúp khách hàng chủ động theo dõi các tài nguyên đang sử dụng của mình trên hệ thống.

Last updated