1. Thêm mới Recipient

Để có thể tạo cảnh báo và nhận cảnh báo đến phương thức tùy chỉnh, người dùng cần có thao tác tạo recipient và cấu hình phương thức nhận thông báo đối với recipient này.

Bước 1: Ở menu chọn Cloud Guard > Alert, mở tab Recipients và chọn Create Recipient.

Một hộp thoại mới sẽ hiện lên và hướng dẫn người dùng các bước tiếp theo.

Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu:

 • Name: Nhập tên người nhận.

 • Type: Chọn phương thức gửi cảnh báo. FPT Alert đang hỗ trợ các phương thức Email, Telegram, Slack.

Bước 3: Khai báo Address nhận cảnh báo tương ứng với Type đã chọn, đây là địa chỉ hệ thống sẽ gửi thông báo đến khi mức sử dụng của tài nguyên vượt ngưỡng mà người dùng tùy chỉnh khi tạo mới Alert.

 • Nhận cảnh báo qua Email:

  + Address: Nhập địa chỉ email của người nhận.

 • Nhận cảnh báo qua Telegram:

  + Telegram ID: Nhập Telegram ID của người nhận cảnh báo, nếu chưa có ID có thể nhấn vào link bên dưới để mở ra màn hình tin nhắn với FPT Cloud Guard chatbot và nhấn Start. Hệ thống sẽ tự động fill chatID của người dùng vào ô nhập

 • Nhận cảnh báo qua Slack:

  + Slack Channel ID: Chọn Slack Channel cần nhận cảnh báo. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Slack, chọn Channel từ danh sách sau đó FPT Portal sẽ tự động nhận Slack Channel ID.

Bước 4: Khi đã nhập đầy đủ thông tin, chọn Create.

Hệ thống sẽ kiểm tra tài nguyên, tiến hành xử lý và thông báo xác nhận. Sau khi khởi tạo thành công, người dùng có thể thấy Recipient mới và có thể kiểm tra thông tin trên bảng quản trị.

Last updated