Monitor WAF với Dashboard Overview

Home dashboard là trang tổng quan cho phép người quản trị có một góc nhìn khái quát về hệ thống.

Bước 1: Chọn Overview tại menu chính để xem màn hình Dashboard Overview

Những thông số được thống kê tại màn hình này bao gồm:

  • Total Hosts

  • Total Redirection

  • Total Stream

  • Total Not Found Hosts

  • Active Connections

  • Security Events

  • Top By Attack Type

  • Top By RuleID

  • Top By Host

  • Top By Source Attack

Last updated