2. Tạo Alert cho các Autoscaling Group

Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal

Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Alert để mở bảng quản trị Alert

Bước 3: Nhấn Create Alert để mở hộp thoại New Alert.

Bước 4: Người dùng cấu hình các thông tin như bên dưới:

FieldDescription

Type

Chọn Auto Scaling

Name

Nhập tên của Alert

Applied to

Chọn Autoscaling Group áp dụng Alert này.

Configure metrics

Tùy chỉnh ngưỡng alert bao gồm:

Type (Metric Type): Chọn loại dữ liệu muốn sử dụng để đặt ngưỡng cảnh báo, các loại dữ liệu được hỗ trợ cho Virtual Machine (CPU (%), RAM (%))

Operator: Chọn loại so sánh giá trị thực với ngưỡng, bao gồm các toán tử <, <=, >=, >.

Value: Nhập ngưỡng cảnh báo, giá trị sẽ được validate tùy theo đơn vị của các Metric Types.

Alert Interval: Chọn chu kỳ tính toán của hệ thống, bao gồm các giá trị (3 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 1 day

Notified to

Chọn người nhận cảnh báo từ danh sách Recipient.

Action

Chọn Action khi có Alert, có 3 giá trị gồm:

Scale In: Khi có cảnh báo, hệ thống gửi thông báo kết hợp thực hiện Scale In cho Auto Scaling Group đó

Scale Out: Khi có cảnh báo, hệ thống gửi thông báo kết hợp thực hiện Scale Out cho Auto Scaling Group đó

None: Khi có cảnh báo, hệ thống chỉ gửi thông báo mà không cần tác động gì tới Auto Scaling Group đó

Lưu ý:

  • Tên Alert trong một tenant phải khác nhau.

  • Hệ thống cho phép người dùng chọn được loại máy chủ đang tắt, vui lòng kiểm tra kỹ trạng thái của máy chủ trước khi chọn.

Bước 5: Chọn Create.

Last updated