Links
Comment on page

2. Tạo Alert cho các Autoscaling Group

Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal
Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Alert để mở bảng quản trị Alert
Bước 3: Nhấn Create Alert để mở hộp thoại New Alert.
Bước 4: Người dùng cấu hình các thông tin như bên dưới:
Field
Description
Type
Chọn Auto Scaling
Name
Nhập tên của Alert
Applied to
Chọn Autoscaling Group áp dụng Alert này.
Configure metrics
Tùy chỉnh ngưỡng alert bao gồm:
Type (Metric Type): Chọn loại dữ liệu muốn sử dụng để đặt ngưỡng cảnh báo, các loại dữ liệu được hỗ trợ cho Virtual Machine (CPU (%), RAM (%))
Operator: Chọn loại so sánh giá trị thực với ngưỡng, bao gồm các toán tử <, <=, >=, >.
Value: Nhập ngưỡng cảnh báo, giá trị sẽ được validate tùy theo đơn vị của các Metric Types.
Alert Interval: Chọn chu kỳ tính toán của hệ thống, bao gồm các giá trị (3 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 1 day
Notified to
Chọn người nhận cảnh báo từ danh sách Recipient.
Action
Chọn Action khi có Alert, có 3 giá trị gồm:
Scale In: Khi có cảnh báo, hệ thống gửi thông báo kết hợp thực hiện Scale In cho Auto Scaling Group đó
Scale Out: Khi có cảnh báo, hệ thống gửi thông báo kết hợp thực hiện Scale Out cho Auto Scaling Group đó
None: Khi có cảnh báo, hệ thống chỉ gửi thông báo mà không cần tác động gì tới Auto Scaling Group đó
Lưu ý:
  • Tên Alert trong một tenant phải khác nhau.
  • Hệ thống cho phép người dùng chọn được loại máy chủ đang tắt, vui lòng kiểm tra kỹ trạng thái của máy chủ trước khi chọn.
Bước 5: Chọn Create.