Quản lý người dùng của WAF Dashboard

Quản lý các tài khoản được phép truy cập vào trang WAF Dashboard. Tại đây người quản trị có thể thêm, sửa, xóa, cập nhật, phân quyền cho các tài khoản có quyền truy cập vào trang quản trị.

Last updated