4. Invite user mới

Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được cho account Tenant Owner. Vui lòng kiểm tra xem account người dùng đã được phân quyền thích hợp.

Bước 1: Trong trang User Management, chọn tính năng Invite users. Một hộp thoại mới sẽ hiện lên và hướng dẫn người dùng các bước tiếp theo.

Bước 2: Cung cấp các thông tin sau để bắt đầu invite và phân quyền cho user mới:

  • Email: Nhập thông tin email chính xác để mời. Địa chỉ email này sẽ được hệ thống gửi email xác thực và dùng để truy cập vào Cloud Portal.

  • VPC: Chỉ định VPC mà tài khoản invite được truy cập. Tài khoản này sẽ chỉ được truy cập vào trong VPC được lựa chọn.

  • Role: Phân quyền cho tài khoản invite. Mặc định sẽ là role Editor.

Bước 3: Xác nhận thông tin gửi lời mời bằng cách nhấn chọn Invite. Hệ thống sẽ thông báo xác nhận, kiểm tra tài khoản và tiến hành quá trình invite user mới vào VPC dựa vào thông tin đã cung cấp.

Người dùng sẽ thấy thông tin user mới invite bắt đầu xuất hiện trong bảng quản trị user. Kiểm tra thông tin các user trên bảng quản trị. Mỗi user sẽ được hiển thị thông tin đầy đủ về tên, địa chỉ email, VPC được phân quyền truy cập, role người dùng, ngày khởi tạo trên bảng.

Last updated