7. Xóa object bucket

Lưu ý: Bucket muốn được xóa thành công phải không còn object nào bên trong. Bucket đã xóa không thể hoàn tác lại.

Bước 1: Ở trang Object Storage Management, tại mục Actions của bucket tương ứng muốn xóa, chọn Delete. Một hộp thoại sẽ hiển thị.

Bước 2: Chọn Delete.

Last updated