10. Cấu hình floating IP cho instance

Bước 1: Truy cập vào trang Instance details bằng cách chọn tên instance tương ứng trên bảng quản trị Instance Management.

Bước 2: Tại mục Public IP, chọn Manage IP. Người dùng sẽ được điều hướng đến trang Floating IP Management.

Trong trang Floating IP Management, người dùng sẽ theo dõi được chi tiết các Floating IP đang sử dụng, và các instance đang sử dụng Floating IP.

Bước 3: Cấu hình Floating IP bằng cách:

  • Lấy Floating IP mới: Chọn Allocate IP, một hộp thoại thông báo sẽ mở lên. Người dùng cần chọn đúng instance cần cấu hình.

  • Sử dụng Floating IP hiện có: Tìm trên bảng quản trị một Floating IP còn trống (chưa được gán với instance nào), chọn Action > Assign instance.

Sau khi xác nhận cấu hình Floating IP, hệ thống sẽ tiến hành thao tác. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình cấu hình floating IP hoàn thành.

Last updated