14. Gắn thêm card mạng cho máy ảo

Khi triển khai một máy chủ, có thể đính kèm một hoặc nhiều card mạng vào máy ảo. Người dùng khi triển khai máy ảo với hệ điều hành linux, cloud -init tự động cấu hình cả bộ card mạng vào và người dùng sẽ không cần thực hiện bất kỳ cấu hình thủ công nào.

Tuy nhiên, nếu người dùng thực hiện một thay đổi mạng nào đó hoặc đang thực hiện các thao tác trên máy ảo thì sẽ không thể thêm được card mạng khác. Người dùng có thể khởi động máy hoặc tắt máy đi bật lại để tự động config theo cấu hình mới, trong một số trường hợp nếu không thể làm tự động thì sẽ cài đặt theo cách thủ công sau:

Xem địa chỉ IP hiện tại

Để xem địa chỉ IP hiện tại của máy, người dùng trên hệ điều hành linux có thể sử dụng một trong các câu lệnh sau:

$ ip a

Hoặc

$ ip addr

Đặt địa chỉ IP tĩnh

Ubuntu 20.04 sử dụng netplan làm trình quản lý mạng mặc định. Tệp cấu hình cho netplan được lưu trữ trong thư mục / etc / netplan . Bạn có thể tìm thấy tệp cấu hình này được liệt kê trong thư mục / etc / netplan lệnh sau:

$ ls / etc / netplan

Lệnh trên sẽ trả về tên của tệp cấu hình có phần mở rộng .yaml, trong trường hợp ví dụ dưới đây là 01-network-manager-all.yaml.

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tệp này, cần đảm bảo tạo một bản sao lưu của tệp. Sử dụng lệnh cp để làm như vậy:

$ sudo cp / etc / netplan / 01-network- manager- all .yaml 01-network- manager- all .yaml.ba Lưu ý: có thể có tệp cấu hình có tên không phải là 01-network-manager-all.yaml. Vì vậy, người dùng cần sử dụng đúng tên tệp cấu hình trong các lệnh.

Sau đó, thêm các dòng sau bằng cách thay thế tên giao diện, địa chỉ IP, cổng và thông tin DNS phù hợp với nhu cầu mạng.

Last updated