2. Filter VPC Activity Log

Chức năng này giúp lọc các kết quả tra cứu của VPC log nhằm phân loại, theo dõi chi tiết lịch sử hoạt động của tài nguyên, người dùng cụ thể.

Bước 1: Tại bảng VPC Activity logs, chọn Filters.

Bước 2: Người dùng có thể filter theo các thông tin:

  • User: Email user cụ thể người dùng cần tra cứu, dùng trong trường hợp người dùng muốn tra cứu lịch sử thao tác của một user cụ thể.

  • Item name: Tên tài nguyên cụ thể cần tra cứu, dùng trong trường hợp người dùng muốn tra cứu lịch sử thao tác của một tài nguyên cụ thể.

  • Type: Phân loại tài nguyên cần tra cứu. Mặc định, hệ thống sẽ để là All. Nếu người dùng không biết rõ loại tài nguyên cần tìm kiếm là gì, để All.

Sau khi nhập các filter cần thiết, xác nhận áp dụng các filter, chọn Show. Để hủy bỏ áp dụng các filter, chọn Discard.

Last updated