1. Tạo Autoscale Group

Điều kiện cần thiết (Có thể bỏ qua nếu VPC đã có sẵn):

Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Group > Chọn Create group.

Bước 2: Một hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Người dùng thực hiện cấu hình các thông tin sau:

FieldDescription

Group name

Nhập tên group sao cho dễ quản lý nhất. Tên group bắt buộc phải từ 6 đến 20 ký tự, chỉ bao gồm chữ, số, và dấu gạch chân.

Group profile

Gồm những Autoscale Profile đã có trên hệ thống.

Desired capacity

Số node mong muốn trong cluster, bắt buộc phải lớn hơn Min size và nhỏ hơn Max size của group (Mặc định là 0). Đây là số node sẽ được khởi tạo dựa trên profile đã chọn khi group được tạo ra.

Min size

Số node nhỏ nhất trong cluster (Mặc định là 0).

Max size

Số node lớn nhất trong cluster (Mặc định là 10).

Bước 3: Chọn Create.

Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin và tạo group. Tùy vào số node đã điền ở Desired capacity mà thời gian tạo group nhanh hay chậm.

Last updated