4. Chỉnh sửa Alert

Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal

Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Alerts.

Bước 3: Nhấn tên Alert để mở màn hình Update

Lưu ý:

FPT Cloud Guard - Alert chỉ hỗ trợ người dùng chỉnh sửa những trường thông tin sau: Name, Operator, Value, Alert Interval, Notified to

Last updated