Links
Comment on page

4. Chỉnh sửa Alert

Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal
Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Alerts.
Bước 3: Nhấn tên Alert để mở màn hình Update
Lưu ý:
FPT Cloud Guard - Alert chỉ hỗ trợ người dùng chỉnh sửa những trường thông tin sau: Name, Operator, Value, Alert Interval, Notified to