Links

3. Xóa Autoscale Profile

Lưu ý:
  • Không thể xóa profile đang được sử dụng bởi một group
  • Một profile đã xóa thì không thể phục hồi.
Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Profile.
Bước 2: Trong phần Actions tương ứng với profile cần thao tác, chọn Delete. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.
Bước 3: Chọn Delete.