Autoscale Group

Overview: Autoscale Group bao gồm một tập hợp các nodes là các Virtual Instances với chung một mục đích là tự động quản lý và mở rộng dựa trên Autoscale Profile đã tạo trước đó.

Last updated