5. Xóa Alert

Lưu ý:

Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu lịch sử của Alert và không thể phục hồi lại được.

Bước 1: Trên bảng quản trị Alert, trong phần Actions, chọn Delete.

Bước 2: Một hộp thoại mới sẽ hiện lên. Chọn Delete.

Last updated