Links
Comment on page

5. Xóa Alert

Lưu ý:
Thao tác này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu lịch sử của Alert và không thể phục hồi lại được.
Bước 1: Trên bảng quản trị Alert, trong phần Actions, chọn Delete.
Bước 2: Một hộp thoại mới sẽ hiện lên. Chọn Delete.