7. Khôi phục instance từ snapshot

Lưu ý: Thao tác này chỉ áp dụng được cho instance đã tạo snapshot thành công. Khách hàng vui lòng kiểm tra instance cần thiết đã có snapshot hay chưa.

Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Actions, chọn Snapshot > Restore from snapshot. Một hộp thoại cảnh báo mới sẽ hiện lên.

Bước 2: Chọn Restore.

Sau khi xác nhận khôi phục máy ảo từ snapshot, hệ thống sẽ tiến hành thao tác sau khi kiểm tra dữ liệu snapshot. Trung bình khi khôi phục máy ảo từ snapshot sẽ mất tầm 30 phút, tùy thuộc vào dòng máy và dữ liệu hiện tại trên instance. Trong suốt quá trình này, máy ảo có thể sẽ được tắt, người dùng sẽ không thể thao tác với máy tạm thời cho đến khi quá trình khôi phục hoàn thành. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình restore đã hoàn tất và máy ảo được bật lại.

Last updated