Subnet

Overview: Subnet được dùng để phân chia thành các mạng con nhỏ hơn, cho phép người dùng quản lý các địa chỉ IP của các thành phần trong VPC một cách rõ ràng

Last updated