Links
Comment on page

3. Bật/Tắt Alert

Tính năng Bật/Tắt trạng thái hoạt động của Alert cho phép người dùng điều chỉnh trạng thái hoạt động của Alert để tạm thời không sử dụng và nhận cảnh báo từ 1 Alert bất kỳ mà không cần phải xóa Alert đó đi.
Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal
Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Alerts.
Bước 3: Nhấn nút switch
để thay đổi trạng thái bật/tắt tùy theo nhu cầu người dùng.
Trạng thái hoạt động của Alert được hiển thị tại màn hình danh sách, trường Status với 2 giá trị:
  • Bật: Hệ thống tự động tính toán để gửi thông báo cho người dùng nếu mức sử dụng đạt ngưỡng theo cấu hình của người dùng.
  • Tắt: Hệ thống dừng tính toán và sẽ không gửi thông báo tự động.