Links
Comment on page

6. Xóa Autoscale Policy

Lưu ý:
  • Nếu policy vẫn còn attach trong một group nào đó thì không thể xóa chúng cho tới khi policy đó được detach.
  • Một Autoscaling Policy đã xóa thì không thể khôi phục lại.
Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Policy.
Bước 2: Trong mục Actions của Autoscale Policy muốn xóa, chọn Delete.
Bước 3: Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Chọn Delete.