Đăng nhập WAF Dashboard

Bước 1: Sau khi tạo thành công máy chủ WAF, hệ thống tự động gửi tài khoản và mật khẩu WAF Dashboard đến email người dùng. Truy cập hộp thư cá nhân để kiểm tra thông tin

Bước 2: Truy cập WAF Dashboard từ email hoặc truy cập từ màn hình danh sách WAF tại FPT Cloud Portal.

Bước 3: Đăng nhập WAF Dashboard bằng username và password mặc định được gửi qua email

Lưu ý:

Quản trị viên nên thay đổi mật khẩu WAF Dashboard để đảm bảo bảo mật trong quá trình sử dụng!

Last updated