3. Xóa Instance

Lưu ý:

  • Thao tác này chỉ áp dụng được cho các instance đã tắt.

  • Việc xóa Instance sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của máy ảo và không thể phục hồi lại được.

Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Actions, chọn Terminate.

Bước 2: Một hộp thoại cảnh báo sẽ hiện lên và yêu cầu người dùng xác nhận thao tác. Chọn Terminate.

Nếu chấp nhận xóa, hệ thống sẽ tiến hành thao tác, sau đó thu hồi lại tài nguyên instance chiếm dụng. Tất cả dữ liệu của instance đó cũng sẽ xóa cùng và không thể phục hồi lại.

Last updated