2. Xóa access key

Lưu ý: Access key đã xóa không thể hoàn tác lại. Các ứng dụng S3 clients sử dụng access key bị xóa sẽ không thể hoạt động, và sẽ cần người dùng tạo access key mới.

Bước 1: Ở tab Access Key, tại mục Actions của access key tương ứng muốn xóa, chọn Delete.

Bước 2: Một hộp thoại sẽ hiển thị. Chọn Delete và hệ thống sẽ bắt đầu xóa access key.

Last updated