2. Di chuyển giữa các VPC khác nhau

Để di chuyển giữa các VPC (trong trường hợp có nhiều VPC), chọn VPC name trong menu. Một giao diện dropdown box sẽ hiện ra, người dùng chỉ cần chọn đúng VPC muốn chuyển đến.

Last updated