Links

4. Chỉnh sửa role và permission

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn IAM > Roles. Hệ thống sẽ hiển thị trang Role Management.
Bước 2: Chọn action Edit của role trên danh sách role trên hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị trang chỉnh sửa.
Bước 3: Thay đổi thông tin role và chọn Update. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin role.
Lưu ý: Khi role thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tất cả user group có gán role.