Links

1. Tạo Alert cho các Virtual Machine

Bước 1: Đăng nhập FPT Cloud Portal
Bước 2: Truy cập trang Cloud Guard > Alert > Chọn tab Alerts.
Bước 3: Nhấn Create Alert để mở hộp thoại New alert.
Bước 4: Người dùng thực hiện cấu hình như bên dưới:
Field
Description
Type
Chọn Virtual Machine
Name
Nhập tên của alert
Applied to
Chọn máy ảo (instance) hoặc autoscale group sẽ áp dụng Alert này.
Lưu ý: Người dùng có thể áp dụng Alert cho 1 hoặc nhiều máy chủ ảo cùng lúc bằng cách chọn All instances hoặc nhiều instance tùy ý.
Configure metrics
Tùy chỉnh ngưỡng alert bao gồm:
Type (Metric Type): Chọn loại dữ liệu muốn sử dụng để đặt ngưỡng cảnh báo, các loại dữ liệu được hỗ trợ cho Virtual Machine (CPU (%), RAM (%))
Operator: Chọn loại so sánh giá trị thực với ngưỡng, bao gồm các toán tử <, <=, >=, >.
Value: Nhập ngưỡng cảnh báo, giá trị sẽ được validate tùy theo đơn vị của các Metric Types.
Alert Interval: Chọn chu kỳ tính toán của hệ thống, bao gồm các giá trị (3 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 hour, 6 hours, 1 day)
Notified to
Chọn người nhận cảnh báo từ danh sách Recipient.
Danh sách metric FPT Cloud hỗ trợ:
No.
Metric Type
Unit
Description
1
CPU
%
Phần trăm sử dụng CPU của máy chủ.
2
RAM
%
Phần trăm sử dụng bộ nhớ của máy chủ.
3
Disk IOPS
IOPS
Hiệu năng đọc ghi ổ cứng (Input/Output per second).
4
Disk Read Bandwidth
MBps
Dung lượng băng thông đọc ổ cứng.
5
Disk Write Bandwidth
MBps
Dung lượng băng thông ghi ô cứng.
6
Network Bandwidth In
Mbps
Tổng dung lượng băng thông tải về của tất cả card mạng thuộc máy chủ.
7
Network Bandwidth Out
Mbps
Tổng dung lượng băng thông tải đi của tất cả card mạng thuộc máy chủ.
8
Total Network Bandwidth
Mbps
Tổng dung lượng băng thông tải đi và tải về của tất cả card mạng thuộc máy chủ.
Lưu ý:
  • Tên Alert trong một tenant phải khác nhau.
  • Hệ thống cho phép người dùng chọn được loại máy chủ đang tắt, vui lòng kiểm tra kỹ trạng thái của máy chủ trước khi chọn.
Bước 5: Chọn Create.