5. Khởi tạo instance snapshot

Bước 1: Trên bảng quản trị Instance Management, trong phần Actions, chọn Snapshot > Create snapshot. Một hộp thoại thông báo mới sẽ hiện lên.

Bước 2: Chọn Create để tiến hành, hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác.

Sau khi xác nhận tạo snapshot, hệ thống sẽ tiến hành thao tác tạo snapshot cho instance sau khi kiểm tra tài nguyên VPC cho phép. Trung bình khi khởi tạo snapshot sẽ mất tầm 30 phút, tùy thuộc vào dòng máy và dữ liệu hiện tại trên instance. Người dùng sẽ được thông báo khi quá trình tạo snapshot đã hoàn thành.

Lưu ý: Mỗi instance sẽ được tạo và lưu trữ 1 snapshot. Snapshot tạo được mới nhất sẽ ghi đè lên snapshot đã tạo của instance.

Last updated