Links

3. Xem chi tiết nhóm người dùng

Bước 1: Đăng nhập vào Portal, chọn trang IAM > User Groups. Hệ thống sẽ hiển thị trang User Groups Management.
Bước 2: Chọn User group trên danh sách các group trên hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị trang chi tiết.
  • Chọn tab Roles để xem chi tiết các roles và mô tả.
  • Chọn tab Resources để xem
  • Chọn tab Users để xem