Links
Comment on page

5. Detach Autoscale Policy

Điều kiện cần thiết (Có thể bỏ qua nếu VPC đã có sẵn):
Bước 1: Truy cập trang Autoscaling > Autoscale Group > Chọn group cần detach policy.
Bước 2: Tại trang của Autoscale Group đã chọn, chọn tab Policy.
Bước 3: Tại mục Actions, chọn Detach.
Bước 4: Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Chọn Detach.